100 years – Faculty of Medicine, University of Ljubljana (1919–2019)

  • Zvonka Zupanič Slavec INSTITUTE FOR THE HISTORY OF MEDICINE Medical faculty, University of Ljubljana, Slovenia
  • Zvonka Zupanič Slavec, 2367367 Kranj
Keywords: Faculty of Medicine University of Ljubljana, 100th anniversary, history of medicine, curriculum of medicine/ dental medicine, teaching, scientific research work

Abstract

The early beginnings of Slovenian medical education take root in the Enlightenment-era Academia operosorum (Academy of the Industrious, 16931725) and its medical section with the physician Marko Gerbec, although the Jesuit College introduced higher education in Ljubljana already in 1619. In 1782, a Medico-Surgical Academy was established in Ljubljana, the first to provide a secondary level of medical education. Later on, when a part of present Slovenian lands was included in the Illyrian Provinces (1809–1813) as a part of Napoleon’s French Empire, with Ljubljana as capital, the school advanced to the level of a medical faculty (École Centrale). The subsequent restoration of Austrian sovereignty prevented the school from completing even the first class of graduates’ training. In 1848, Medico-Surgical Academy was dissolved and only midwifery schools remained.

 It was only after disintegration of the Austro-Hungarian Monarchy, as a consequence of the World War I, that in 1919 the first Slovenian University was established in Ljubljana, and within it a incomplete medical faculty was offering four preclinical semesters. In 1940, fifth and sixth semesters were added to the Faculty. The liberation impetus led in July 1945 to the establishment of a complete medical faculty including five years course divided in ten semesters. In the 1949/1950 academic year, the Faculty of Medicine was separated from the University and trained one generation of physicians as a medical college; in 1954, it was reintegrated into the University. During that period, in autumn 1949, the Faculty of Stomatology was established, which soon joined with the Faculty of Medicine, whereupon two departments were established: one for general medicine and one for stomatology (dental medicine). In the 1968/1969 academic year, the Faculty of Medicine introduced a master’s programme, and in 1995 a uniform doctoral programme; in the academic year 1989/1990 the programmes of medicine and dental medicine were extended to twelve semesters.

In 1975, the new Ljubljana Medical Centre building was finished and the Faculty thus obtained the necessary lecture halls, classrooms, and rooms for clinical practice. In the next decade, in 1987, the main preclinical institutes moved to the new building of the Faculty and students finally received state-of-the-art lab classrooms, facilities, and other infrastructure. In 2015, the Faculty also constructed a new building for preclinical institutes for biochemistry and cell biology. Throughout the years the programme has continued to improve and stay up to date, and the Bologna system of education was introduced in the academic year 2009/2010.

In its hundred years of existence, the Faculty of Medicine has trained approximately 9,000 physicians and 2,000 dentists, and awarded more than 1,700 doctors of science degrees and more than 1,000 master of science degrees in the postgraduate programme for physicians and dentists; it has also trained many students in graduate clinical training programmes. The Faculty of Medicine is oriented towards the future, a strong connection between theory and practice, interdisciplinary and international cooperation, and especially training new high-quality medical professionals.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Zvonka Zupanič Slavec, 2367367, Kranj

University of Ljubljana

Faculty of Medicine

Institute of the History of medicine

Ljubljana, Sloavenia

References

1. Mušič D, Borisov P. Gerbec Marko. V: Enciklopedija Slovenije, zv. 3. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1989: 204–5.
2. Borisov P. Od ranocelništva do začetkov znanstvene kirurgije na Slovenskem. Ljubljana: SAZU, 1977: 159–67.
3. Borisov P. Ginekologija na Slovenskem od začetkov do leta 1980. Ljubljana: SAZU, 1995: 50–9.
4. Makovic A. Prashanja inu odgovori zhes vshegarstvu. Predgovor. Ljubljana, 1782.
5. Rijavec L. Ljubljanske bolnišnice. Prispevek k njihovi zgodovini. Ljubljana: Uprava kliničnih bolnišnic 1960: 21–3.
6. Pintar I. Mediko-kirurški učni zavod v Ljubljani, njegov nastanek, razmah in konec. Ljubljana: samozal., 1939: 48–54.
7. Polec J. Ljubljansko višje šolstvo v preteklosti in borba za slovensko univerzo. V: Zgodovina slovenske univerze v Ljubljani do leta 1929. Ljubljana, Rektorat univerze, 1929.
8. Smerdu F. Sto let zdravniškega društva. V: Poslanstvo slovenskega zdravnika. Ljubljana: Slovenska matica, 1965: 21–76.
9. Zupanič Slavec Z. Iz rok v roke, iz roda v rod: Slovensko zdravniško društvo in njegovi predsedniki: ob 140-letnici ustanovitve. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije, 2001: 61–6.
10. Zupanič Slavec Z. Medicinska fakulteta. V: Ciperle J (ur.), Krbavčič A (ur.). 90 let Univerze v Ljubljani: med tradicijo in izzivi časa. Ljubljana: Rektorat Univerze. 2009. P. 550–567.
11. Zalokar A. Ljubljanska Medicinska fakulteta. Misel in delo, 1934; 5: 5.
12. Anon. Medicinska fakulteta zagrebškega vseučilišča in Slovenci. Liječ Vijest 1917: 380-7.
13. Borisov P. Medicinska fakulteta v Ljubljani in njen razvoj med dvema svetovnima vojnama (1919–1945). V: Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani: 1919–1943: zgodovinski zbornik. Ljubljana: Inštitut za zgodovino medicine, Zdravniška zbornica Slovenije, 20.
14. Zupanič Slavec Z, Štolfa F. Dr. Ivan Oražen (1869–1921): dobrotnik Medicinske fakultete in slovenskega naroda. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1998.
15. Anon. Spomenica Društva medicincev o nepopolni medicinski fakulteti in pomanjkljivi zdravstveni organizaciji v Sloveniji. Ljubljana, 1940.
16. ZAMU Fond: MF, fasc. II/148, št. 361/43.
17. Kostnapfel J. Pred pol stoletja. Zdrav Vestn 1995; 64 (IV): 37-8.
18. Konjajev Z, Zupanič Slavec Z (ur). Zvestoba Hipokratu. Ljubljana. Inštitut za zgodovino medicine, 1999.
19. Zupanič Slavec Z, Slavec K. Prva generacija medicincev na popolni Medicinski fakulteti v Ljubljani leta 1945 - ob 65-letnici vpisa. Zdrav Vestn 80; 2011 (7/8): 599-613.
20. Odlok Narodne vlade Slovenije. Uradni list SNOS in NVS, 171 (31.7.1945), 23 (1945).
21. Rant J. Razvoj zobozdravstva v Sloveniji. V: Poslanstvo slovenskega zdravnika. Ljubljana: Slovenska matica, 1965: 240–51.
22. Zakon o strokovnih nazivih in akademskih stopnjah. Uradni list SFRJ, 13 (1963).
23. Medicinska fakulteta. V: Petdeset let slovenske Univerze v Ljubljani: 1919–1969. Ljubljana: Univerza, 1969: 481–521.
24. Fettich J. Medicinska fakulteta. V: Enciklopedija Slovenije, zv. 7. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1993: 35–6.
25. Zupanič Slavec Z. Osem desetletij slovenskega šolanja zdravništva. V: Medicinska fakulteta v Ljubljani. Ob 80-letnici ustanovitve. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1999: 11–29.
26. Podatki tajništva MF UL, 23.7.2009.
27. Splošni načrt posodobitve dodiplomskega pouka na Medicinski fakulteti (MF) v Ljubljani. (arhiv Medicinske fakultete UL). Sprejeto na seji senata MF, 18/12/2000.
28. Podatki podiplomskega oddelka MF UL, pridobljeni novembra 2019.
29. Enovit magistrski študij medicina UL Medicinska fakulteta. Vloga za pridobitev soglasja k študijskemu programu (članice) Univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda. MF UL, 2008: 2–6.
30. Zupanič Slavec Z. Devetdeset let Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani (1919–2009). Zdrav Vestn 78; 2009 (11): 659–72.
31. 100 let Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 2019: 32-5.
Published
2020-01-09
How to Cite
1.
Zupanič Slavec Z, Slavec Z. 100 years – Faculty of Medicine, University of Ljubljana (1919–2019). ZdravVestn [Internet]. 9Jan.2020 [cited 27Feb.2020];88(11-12):554-75. Available from: https://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/view/3018